Kuutei Dragons

ครึ่งศตวรรษหลังจากแต่ละประเทศมุ่งสู่ท้องฟ้าโดยต้องการอาหารและวัสดุที่สามารถผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามังกร ในโลกอาชีพจับมังกรเกิดขึ้นมาจากกระบวนการและขายมังกรที่ถูกจับบนเรือบิน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น

There are no reviews yet.