ACCA 13-ku Kansatsu-ka

ACCA 13-ku Kansatsu-ka – ราชอาณาจักรโดวาแบ่งเป็น 13 รัฐแต่ละรัฐได้รับเอกราชของตนเอง 13 รัฐเหล่านี้มีหลายหน่วยงานที่ถูกควบคุมโดยองค์กรพลเรือนยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่า ACCA Jean Otus เป็นผู้บังคับบัญชาอันดับสองของหน่วยงานตรวจสอบ ACCA พวกเขาติดตามกิจกรรมทั้งหมดของ ACCA ทั่วราชอาณาจักรและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ACCA ของแต่ละรัฐที่ไหลไปยังสำนักงานกลาง หนึ่งในงานของฌองคือการเดินทางไปทำธุรกิจจากเมืองหลวงไปยังเขตอื่นเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และบุคลากรที่นั่น

Wikipedia

There are no reviews yet.